FÖREDRAG

           

3 FÖREDRAG AV TANJA PERSKAJA                              som följer från det senaste (29/11/14) till det första (14/12/14)… skrolla ner…

 29 november 2014

’SWEDENBORG, THE GRAND HUMAN’-III  plats: Swedenborg Forum

 

MaximusHomo bild

I sina andliga arbeten refererar Emanuel Swedenborg till Maximus Homo som en ’force major’  i änglavärlden och ändå en fullständigt gåta i människovärlden. Den gåta som Swedenborg kämpar ihärdigt att avslöja genom varierade och detaljerade passager av sina mångahanda skrifter. Genom att noggrant studera dessa passager kan vi komma närmare till förståelse av Den Stora Människa som utgör det universella resonemangssätt vilket låter sig appliceras på både mänsklig logik och på våra mänskliga spirituella, intellektuella och praktiska aktiviteter.

Enligt Swedenborg kan vi förstå Den Stora Människa genom likheter med och motsvarigheter till vår mänskliga inre & yttre kropps-byggnad. Den Stora Människan kan ses som den Matrix vilken ursprungligen hade varit given till Mänskligheten i egenskap av människokroppens uppbyggnad/struktur/konstruktion. Och detta menas i stort och smått, utifrån vår kropps minsta partikel till  den mänskliga kroppen i sin helhet. Det var gjort för att alla människor under sin livsvandring i materien ändå skulle följa ett gudomligt mönster. Maximus Homo är ett sådant mönster på vilket bygger alla himlar och dessas invånare, menar Swedenborg, och han uppmanar oss till medvetande om att vår kroppskonstruktion är onekligen av ett Gudomligt Ursprung. Människa inte har själv skapat sin kropp; våra kroppar är gudomliga för att de genereras genom en Gudomlig Projektion ner in i Materien.

Swedenborg börjar sin introduktion av konceptet ’Den Stora Människan’ med en förklaring av de nyckelbegrepp som man måste ta till sig innan man fördjupar sig ytterligare i hans beskrivning av Maximus Homo. Dessa nyckelbegrepp är två: FÖREBILDNINGAR och MOTSVARIGHETER. Även I sina andliga skrifter är Swedenborg framförallt en vetenskapsman. Först lägger han fram ett påstående för att senare lägga upp en logisk bevisning av påståendet.

För det första påstår han att den andliga världen existerar, för det andra säger han att den andliga världen är åtskilt från den naturliga världen. För det tredje talar han om att de andliga och de naturliga tingen står i motsvarighetsförhållande till varandra. För det fjärde att de ting som äger bestånd från det andliga i det naturliga är förebildningar. Man säger MOTSVARIGHETER om ting eller förete-elser som MOTSVARAR varandra. Man säger FÖREBILDNINGAR om ting eller företeelser FÖREBILDAR varandra.

För att vi skulle förstå vad han menar ger Swedenborg ett målande exempel där vi alla kan känna igen oss. Han talar om ANSIKTET.  Människas ansikte styrs av hennes sinne. Till exempel: Är man vänligt sinnad, lyser värmen ur ens ansikte. TANKEN och VILJAN hör sinnet till och ’lyser fram ur ansiktet’, menar Swedenborg. Människans BÖJELSER lyser i hennes ögon och ur dem, sager han. Känslor som finns i sinnet FÖREBILDAS genom ansiktsuttryck medan ansiktsuttrycket MOTSVARAR de känslor som finns i sinnet! Det samma är med våra rörelser eller gester och även våra handlingar. Dessa hör till kroppen och sätts i gång av muskler. Alltså förebildar kroppen det som finns i sinnet (tankar, känslor), och i den mån de ÖVERRENSSTÄMMER med dessa tankar eller känslor är de också MOTSVARIGHETER.

Vad som hör ihop med sinnet är ANDLIGT, och vad som hör till kroppen är NATURLIGT.

Därmed, menar Swedenborg, ’är tydligt att det gives motsvarighet mellan andliga och naturliga’. Därmed kan man dra slutsats att det naturliga är en förebildning av det andliga. Och det som syns i det yttre människa och vilket överrensstämmer med dess inre är motsvarigheter!

Swedenborg säger att absolut ALLA naturliga ting förebildar de andliga. Han säger att det finns en andlig och en naturlig värld. Den andliga världen bebos av andar och änglar. Den naturliga världen – av människor. Enligt Swedenborg utgör den andliga världen orsak där den naturliga är blott verkan av denna orsak. Han skriver: De naturliga formerna är verkningarna. Dessa kan inte framträda som orsaker, än mindre som orsakernas orsaker, eller som begynnelser, utan de antar former i enighet med nyttan på den plats de är. Alltså förebildar allt naturligt sådant som hör till det andliga, vilket det motsvarar. Också ’förebildar i sin tur det andliga sådant som hör till det himmelska varav det är.’

Den store vetenskapsmannen Emanuel Swedenborg var övertygat om att han hade ett tillträde till andevärlden och att han blev under årens lopp suksessivt undervisad i de himmelska hemligheterna. Det finns nedtecknade konkreta historiska bevis och vittnesmål från hans samtida om att hans ord är sanna. Swedenborgs vetenskapsmanna anseende minimerar risker för vår tvecksamhet inför hans påståenden. Personligen kan jag, Tanja Perskaja, säga att i mitt liv har jag haft en rad liknande andliga upplevelser som Swedenborg beskriver. Därmed tror jag på hans bild av världen in i det minsta.    Jag har ännu inte samtalat med änglarna, men jag tror Emanuel när han säger att han hade gjort det. Och när han säger att han har varit med då änglarna samtalade med varandra och att han såg samtidigt visioner ur den naturliga världen som förebildade ting vilka motsvarade änglarnas samtal – tror jag på det Swedenborg påstår sig erfara. Han säger:

NÄR ÄNGLARNA SAMTALAR förebildningar är:

De intellektuella ting – hästar

De goda böjelser – nyttiga djur som lamm, oxar, får, getter, kalvar

De onda böjelser – tigrar, björnar, vargar, skorpioner, ormar, råttor

Om kunskaper, föreställningar, inflytelser – fåglar formade i enighet med samtalsämnet

Om vishet, förnimmelser – vingårdar, skogar, ängar

…..

Vidare handlade föredraget om kroppens organ och om hur dessa organ sammankopplar människa  med den andliga världen.

Till föredraget hörande citat ur Swedenborgs verk som rör den fysiska människans inre organ och dessas motsvarigheter i  den Himmelska Människan (MAXIMUS HOMO).                                                       *DSM –  E. Swedenborg ’Den Stora Människan’

*DSM 245

’Till vilka provinser olika änglasamfund hör kan man i det andra livet  få veta på grund av deras läge i förhållande till människokroppen, samt på grund av deras inverkning och inflytelse, ty de inflyter och verkar i det organ och i den lem varifrån de är.’

– ’Himlen är nämligen i människan, hon må vara på vilken plats som helst’! (DSM 96)

DSM 109-110 / Hjärnan – intelligensens och förnuftets säte

’Hjärnan är formad i enighet med formen av himlens strömning’ säger Swedenborg och bevisar det först med att beskriva hjärnans anatomiska utformning och därefter med att berätta om sina personligt andliga visioner av himlarnas kretslopp. Han skriver:

’När hjärnan blottas… Visar sig på den underbara vindlingar och kretsformationer, i vilka de s.k. barkliknande substanserna är belägna. Härifrån löper ut de fibrer som utgör… hjärnans vita substans (hjärnmärgen). Dessa fibrer löper genom nervtrådar in i kroppen och framkallar funktioner i enighet med hjärnans nyck och önskemål. Allt detta är helt och hållet motsvarar den himmelska form som präglas av Herren,….’ ’Den himmelska formen är förbluffande och överstiger all mänsklig intelligens… Enligt denna form är alla himmelska samfund ordnade, och underbart nog förekommer där något kretsartat alltefter formerna, vilket kretsartade änglar och andar inte märker. Det förhåller sig likadant med jordens svängning runt sin axel dagligen och omkring solen årligen, vilket de som bebor jorden inte uppfattar.’ Swedenborg menar att den himmelska formen blev visad för honom, och att det var samma vindlande form som syns ’i de mänskliga hjärnor’.

Alltså, menar Swedenborg, formen på den mänskliga hjärnan förebildar himlens form.

*DSM 96/ Lungor

Swedenborg säger att det gavs honom tillfällen att förnimma himlens allmänna verkningar igenom hans egen kropp. Den första var hans hjärna och den andra lungor. Han skriver att den andra allmänna verkningen förnam han i lungornas andning, vilken milt ledde hans andning…inifrån, så att han inte själv behövde andas. ’Himmelens själva andning förnams då på ett tydligt sätt’, säger han. ’Den är invärtes och därför oförnimbar för människan, men den inflyter genom en underbar motsvarighet på människans andning g, vilken är utvärtes eller kroppslig, och om människan skulle berövas denna inflytelse, skulle hon ögonblickligen nedfalla död.’

DSM 96/ Hjärta och puls

’Den tredje verkningen som jag förnam, var på hjärtats sammandragning och utvidgning…

Pulsslagen var regelbundna, för varje andetag omkring tre pulsslag; men de var så beskaffade att de liksom utmynnade i det som hör till lungorna och på så sätt styrde detta. Hur hjärtats rörelser smyger sig in i lungornas rörelser gavs tillfälle att observera i slutet på varje andetag. Pulsslagen var så märkbara att jag hade kunnat räkna dem. De var på samma gång tydliga och milda.’

’En gång, när jag bortfördes från de föreställningar som hänger samman med de sinnliga tingen i kroppen, syntes mig det himmelska ljuset. Detta ljus tog bort mig än mera från det sinnliga, för att i det himmelska ljuset bor andligt liv. I detta ljus föreföll det kroppsliga och världsliga ting vara liksom nedanför mig. Jag förnam dessa ting, men försköt dem som om dem inte angick mig längre. Jag upplevde mig att vara i himlen med huvudet men inte med kroppen. I detta tillstånd gavs mig tillfälle att observera himlens allmänna andning samt himlens beskaffenhet. Himlen var invärtes, lätt, spontan, och den motsvarade min andning i förhållande 3 till 1. Likaså fick jag observera ömsesidigheten mellan denna andning och hjärtats pulsslag och då upplystes jag av änglarna att det är härav alla samfällda och enskilda varelser på jorden har sin puls och sin andning’

*DSM 251/Magen:

’De som varit mycket bekymrade om tillkommande ting, och särskilt de som på grund därav blivit snåla och giriga, visa sig i det område där matsäcken är. Åtskilliga ha tett sig för mig där. Deras livssfär kan jämföras med en frånstötande stank, som uppstiger från matsäcken, och även en tung känsla i huvudet på grund av dålig matsmältning… …Ty bekymret om det tillkommande – bekräftat genom handling – försvagar och hämmar mycket det andliga livets inflytelse’ .

Härmed menar Swedenborg att de som oroar sig för framtiden ’tillskriver sig själva vad som tillkommer den Gudomliga Försynen’ och genom att tänka på det viset förhindrar dessa människor genom sin ångest gudomliga inflytelse och därmed bortstöter från sitt liv det godas och det sannas inströmning!

*DSM 278/Njurar

’Det finns även njurar, som kallas BINJURAR (Renes succenturiati) eller NJURKAPSLAR (Capsulae renales)’ Deras uppgift är inte så mycket att avsöndra serum som som själva blodet, och genom ett kort kretslopp avsända det renare blodet mot hjärtat… Det är kyska jungfrur som utgör denna provins i den Stora Människa. Lätt böjda för ängslan och rädda att oroas, ligger de lugnt på den vänstra sidan av kroppen. …. Att de hör till denna provins beror på att de på samma sätt ständigt kvarhåller en annans lägre sinne i vissa tankar’ dvs sådant som borde avlägsnas eller från vilka människan bör renas.’ På det viset kan änglarna lättare överblicka vad som ska undanröjas och kan skicka in ’en klarare inflytelse’

*DSM 275-276/Urinblåsan

’Det finns andar som strövar omkring och skiftesvis återkommer till samma ställe. De onda andarna fruktar dessa mycket, för att de pinar dem med ett visst slags tortyr. Det sades att dessa motsvarar basen, eller övre delen av blåsan samt de muskelband som därifrån förs samman mot den omslutande muskel, vilken genom ett slags skruvande sammandragning driver ut urinen. Dessa andar ansluter sig till den del av ryggen där den s.k. hästsvansen

(Cauda equina) finns. Deras sätt att verka är genom hastiga återvändande rörelser vilka ingen kan stoppa – ett sammandragande och tillbakadragande med riktning uppåt och tillspetsat i form av en konisk spets. De onda andar som kastas genom denna koniska spets… pinas svårt genom dessa vridningar fram och åter.’

Swedenborg berättar att han talat med en viss ande som var hos honom. Under jordelivet saknade denne ande all tro, inte heller trodde han på livet efter döden. Han hade varit en driftig människa och kunde fånga andras uppmärksamhet genom att smickra och avhålla sig från att tala emot. Därför kunde ingen veta hurdan han egentligen var. Dock var hans tal lättsamt och flytande som hos en god ande. Hur han egentligen var märktes enbart genom att han inte tyckte om att tala om tro och människokärlek. Om sådana ämnen kom på tal drog han sig undan samtalet. Då såg man att han var en smickrare med ändamålet att locka fram några hemligheter och binda sin samtalspartner till onda gärningar. För att, menar Swedenborg, om ändamålet istället hade varit vänskap, trevnad i samvaro eller liknande, det vore inte så farligt. Men om ändamålet var att skada, som det var i dennes andes fall, då var det illa. Då såg Swedenborg att mannens ande motsvarade ’njurarnas och urinledarnas provins, och även han sade att han älskade stanken av urin framför alla andra lukter. Han införde även en smärtsam sammandragning eller kramp’ i Swedenborgs ’nedre magtrakten.

                 sammanställt av Tanja Perskaja

www.visuellmodellingperskajametod.com

FÖREGÅENDE FÖREDRAG / LECTURES

14/12/2013 / Interaktivt föredrag I

SWEDENBORG FORUM

Den Stora Människan

Every man is not so much a workman in the world, as he is a suggestion of that he should be. Men walk as prophecies of the next age’

Emerson

I vår vackra värld fylld av tillvaros utmaningar men också under, varje innovativt verk skapas i enighet med sin tids flöde och enligt sin skapares övertygelser och trossatser. Det sagda kan man med all säkerhet applicera ock på Emanuel Swedenborg. Hans skrifter präglas av hans tids bristfälligheter och behov, men också av egna akademiska studier i naturvetenskaper, egna resor som drevs genom hans stora intresse för andra kulturer. Familjebakgrunden är viktig, modern kom från bergmästarfamilj och fadern var den beryktade biskop Jesper Svedberg. Här mötts i Emanuel det jordiska med det himmelska och Swedenborg kan inte göra annat än genom allt han gör, sträva att smälta dessa två samman.

I ett samtal mellan Swedenborg och Carl Robsahm undrar den senare om det skulle vara möjligt för någon annan än Emanuel själv att uppnå samma grad av andlighet.

-Akta er, svarar Sw., sådant är genvägar att bli galen. Här menar han att människans egna spekulationer och viljan att utgrunda de himmelska ting som i de flesta fallen övergår hennes förstånd, det är just för det varnas vi med bön-raden ’att inled oss icke i frestelse… ’, varmed ska förstås, säger Swedenborg, att vi ej må av egen insikt och kraft betvivla de Gudomliga sanningar som är oss uppenbarade…’ Jag, säger han, ’hade aldrig förmodat komma i det andliga tillstånd jag är, men Herren hade utsedd mig därtill.’ ’Min sak hade tillförne varit att forska i naturen, kemien, bergsvetenskapen och anatomien, etc.’

Alltså, både Swedenborgs liv och samtliga hans arbeten framkallades av hans andliga strävan och hans vetgirighet och kunnighet som en vetenskapsman. Av detta må följa att om vi ska förstå oss på Emanuels läror så ska vi studera hans skrifter från de båda synvinklarna: den andliga och den naturliga. Att gräva sig ner i Swedenborgs teologiska verk utan att ta hänsyn till hans säregna enorma vetenskapliga kapacitet skulle göra enbart halva jobbet. Detta är enligt Swedenborg själv. Särskild klart framgår detta ur hans koncept som kallas på svenska ’Den Stora Människa’, och som själv Emanuel kallade på latin Maximus Homo. Den mest allomfattande, abstragerande och generella vetenskapliga satsen som någonsin gjorts av någon annan person. Maximus Homo är en struktur, en beskrivning av den gudomliga ordningen.

Synd,  sa Swedenborg, ’är allt som är emot den gudomliga ordningen’. Och han smälte samman sina vetenskapliga upptäckter och sina andliga uppenbarelser om VAD en sådan gudomlig ordning är, genom sin tes: Den Stora Människan! Swedenborgs beskriver att han hade en vision där han liftas  upp till himlen. Han har känslan att han är i himlen med sitt huvud, och lägre ner finns hans kropp med hans ben ännu längre neråt. I detta ögonblick, menar Emanuel, fick han en förnimmelse om hur de högre och de lägre företeelser i en människa motsvarar Den Stora Människa, som i själva verket är den gudomliga ordningen. (4939 AC) Och för Swedenborg som vetenskapsman är denna ordning väldigt konkret.

Bild av Den Stora Människan

Swedenborg lär oss att världen i sin helhet och vår perception av den är en parallell korresponderande Trefald.  Emanuel kallade tillvaros olika nivåer, på engelskai direkt översättning från latin: Celestial, Spiritual och Natural. Om vi tar om det på det svenska med hänsyn till våra tidsenliga modernare begreppen,  så menade han att Guds värld i sin helhet består av

1) en Himmelsk nivå som representerar den gudomliga skapelsens impuls,

2) en Spirituell nivå där olika änglaskaror arbetar och processar dessa gudomliga impulser

3) den naturliga Implementeringsnivå, där de gudomliga planerna går in i det mänskliga medvetandet och så småningom blir manifesterade här på jorden!

Detta är den gudomliga ordningen.

När det gäller vår mänskliga begränsade perception av världen så är människan av Gud så beskaffad att hans uppfattning stämmer med den ovan beskrivna gudomliga parallella ordningen i tre motsvarande plan:

1) det andliga i människan

2) det intellektuella, dvs tankearbete i människan

3) det naturliga, dvs en mänsklig förmåga eller drift att vilja omsätta 1) & 2) i realiteter med påföljande manifestation i den naturliga världen!

Swedenborg menar att dessa nivåer i en människa nära sammanlänkade via motsvarigheter på ett sätt där den gudomliga universella yttre realitet påverkar den mänskliga mottagande hjärna 1) och framkallar en intellektuell aktivitet 2), som i sin tur påverkar människa till att sträva mot andliga mål på den, för människan mest naturliga, marknivån. 3). Det är en descending, nedstigande  process.

Bild av 3-file konceptet

Övningar med 3 geometriska figurer

*förklaringar

* För att kunna nalkas försiktigt den naturliga förståelse av den stora människan är jag tvungen att nämna den ryske matematikern Pavel Ouspensky och hans rymdbegrepp som förklarar samband mellan vår bristfällig mänsklig kapacitet att uppfatta rymden och osynlig närvaro av en mångfald dimensioner.

Rita på tavlan. Vattenytan och den mänskliga nedstigande eller uppstigande

* Det jag kommer att säga vidare är inte enbart en redovisning av Emanuel Swedenborgs idéer om den Stora Människan vilket går genom hans allra största verket Arcana och genom hans övriga skrifter. Det finns andra som är mer idéhistoriskt eller teologiskt utbildade eller lämpade för uppgiften än jag är. Det jag kommer att göra här är att lifta fram de delar av Sw skrifter som ska hjälpa mig att stödja mitt eget studie ämne som jag uppkallade ’Visuell Modellering’ . Jag säger ’studieämne’, men än finns inga studier i det ämnet förutom mina egna. Min förhoppning att inom en snar framtid Visuell Modellering kommer att inkluderas i universitets studieprogram och inom en längre framtid kommer ’visuell modellering’ vara en del i skolprogram på lågstadiet. När vi är klara för idag kommer ni också att förstå hur kan visuell modellering kan hjälpa oss att förstå Swedenborgs idé om Den Stora Människan och hur kan den vägleda oss i förståelse och hantering av vår komplicerade värld enligt den sanna gudomliga ordningen som Swedenborg beskriver i sitt koncept.

*Människan’, säger Swedenborg, ’är även med avseende på den inre människan en liten himmel, emedan hon skapats till Herrens avbild'(DSM11). Vad menade Emanuel med det? Låt oss se på det med andra ögon än vi gjort förut. Låt oss titta på en geometricerade människas former vilka talar sitt tydliga språk. Och låt oss samtidigt höra på Swedenborg själv när han förklarar sitt koncept med egna ord som bygger på hans många uppenbarelser.

* Essential quotations on the Grand Human

*Sw:s geni var verksam i det sjuttonde seklet, nu lever vi i det tjugoförsta. Men enligt min mening Sw synes mera innovativ nu än han synes vara då. Jag vill föra det fram. Jag vill låta Emanuel tala. Slutsatser som jag landade på efter många år av Swedenborgs studier och genom att följa honom genom mina bilder, så som jag lägger ut Den Stora Människan för er,  har inte varit utformade av Swedenborg själv, dock inspirerade genom honom. Dessa slutsatser rör sig om hur man skulle kunna använda Swedenborgs uppenbarelser om influx, motsvarigheter, förebildningar och Den Stora Människan inte enbart till filosofisk, idéhistoriskt, intellektuell eller spirituell upplysning, där man blir antigen upphöjd eller förvirrad, går hem och somnar på saken. Jag vill inspirera er till ett modernt vetenskapligt förfaringssätt i Swedenborgs anda, sättet som kan gagna nutida människan och främja all mänsklig verksamhet i enighet med Herrens himmelska Viljan och de jordiska förutsättningarna. Genom Swedenborgska andan kan allt som människan gör skaffa sig en högre mening, större kraft och bredare sammanhang.

Every man is not so much a workman in the world, as he is a suggestion of that he should be. Men walk as prophecies of the next age’  Emerson

Det innebär att vi alla har en inneboende kapacitet att växa och förändra oss själva i enighet med den gudomliga ordningen, dvs säga i enighet med den Stora Människan som vi alla är motsvarigheter till…

Några ord om SWEDENBORG Forumets möjligheter som ett andligt bibliotek och mötesplats för alla sökare. Om Andrej Vashestov och Olle Hjern som kunskapskällor och medhjälpare på den andliga vägen.

Föredrag II : 30/04/2014 Valborg  Swedenborg Forum

Interaktivt Föredrag II: Den Stora Människan med en mini-utställning av 6 målningar (Planet Ansikten)

’Every man is not so much a workman in the world, as he is a suggestion of that he should be. Men walk as prophecies of the next age’ WEmerson 

Vi har lagt vår föreläsning på Valborgsmässoafton. Den dagen traditionellt tillägnas Eldfirande. Vad betyder elementen Eld i en fysisk materiell mening? Alla vet att eldens upptäckt satt igång mänsklighetens progress och i slutändan lett oss dit vi befinner oss nu. I en andlig mening räknas elden som den av de fyra elementen som symboliserar Skapelse. I sitt verk ’Principia’ citerar Swedenborg ur ett poetiskt stycke ur Aristofanus vilket beskriver Skapelsen:

’…the force of Fire ascended first on high,

And took its dwelling in the vaulted sky;

Then Air succeeds, in likeness next to fire;

Whose atoms from inactive earth retire.

Earth sinks beneath, and drawers a numerous throng

Of pond’rous, thick, unwieldy seeds along.

About her coasts unruly waters roar;

…. Thus when the God, whatever God was he,

Had formed the whole and made the parts agree,

That no unequal portion might be found,

He moulded earth into a spacious round’

Det vi ska referera till idag är Skapelsen. Skapelseidén enligt Emanuel Swedenborg stämmer mirakulöst med den senaste vetenskapliga upptäckten som gjordes av en grupp av astrofysikerna i Boston US. Den specifika upptäckten handlar om vetenskapliga observationer angående vad som hänt inom den allra första sekunden då universumet blev till! Medan alla troende i världen under flera årtusenden haft en fast föreställning om att världen skapades genom en gudomlig superkraft, hade vetenskapen under det senaste århundradet försökt att söka reda på en mera gripbar förklaring. I brist på någonting bättre kallades det ursprunget för ’Big Bang’ och visualiserades som ett slags super kraftfull explosion i det tomma intet (OBS: Eld!). Big Bang sades leda till tillblivelse och utveckling av vårt universum med samtliga planeter och en hithörande centrala Sol (OBS: Eldklot!). Men vad är det då som framkallade själva Big Bang, det hade man ingen aning om. Först nu. Till och med mars 2014 var Big Bang blott en obekräftad teori, men helt nyligen i marsmånad har en grupp av Harvard astronomer upplyste världen att de hade genom den allra modernaste teleskop , BICEP2,  upptäckt ett revolutionerande mönster i den avlägsna kosmosen. Mönstret avslöjade vad var det som hände för ca 13 billioner år sedan, under alla första delsekund efter den så kallade Big Bang ! Och det var: vår universums super-expansion uppkallad (på engelska) ’Inflation’. Ordet ’Inflation’ som den moderna vetenskapen använde beskriver en process när någonting flödar in i någonting annat översätts till svenskan som uppblåsning, inflöde.

Harvards upptäckt går ut på att för första gången i astrofysikerns historia  fick man iaktta genom ett teleskop det man kallade för ’gravitations vågor’ som strålade ut enligt ett särskilt mönster. Detta vågspel som tidigare förespåddes av själva Albert Einstein, dock hitintills inte ansågs vara antingen direkt observerat eller vetenskapligt bevisat.

’Detecting this signal’ (originated by Big Bang) ’is one of the most important goals in cosmology today’, sa gruppens ledare, astronomi professor på Harvard-Smithsonian Center. Man talar om en oändligt liten bit av energi, omkring en billions del av en proton som sedan expanderade eller accelererade på en liten del av en sekund och skapade universumet med allting som lär finnas där idag! Den så kallade inflation förmodas vara orsakad av frånstötande formen av gravitation. Genom att använda teleskop BICEP2 stationerad på den Södra polcirkeln, påstår Harvard teamet att de har upptäkt ett polariserings-mönster i det svaga ljusspår från Big Bang.

Ordet ’Influxus’ (som Swedenborg kallade det Gudomliga inflödet på Latin) hade man i den engelska översättningen av hans skrifter kallat Influx. På svenska blir det inflöde, inströmning, men också (flod)mynning, dvs flödets ursprung!

BBC nyhetssändning  och mina 6 planet-målningar,                                                en personlig berättelse som illustrerar Swedenborgs Lära om Motsvarigheter 

För ett och ett halvår sedan befann jag mig i Boston US. Där hyrde jag under två månader en liten ateljé i konstnärshuset South Boston. Efter att ha flyttat in och anskaffat mig all det nödvändiga konstnärsmaterialet hade jag inte den ringaste aning om VAD jag skulle måla. En dag tog jag spårvagnen, jag var på väg till en bestämd plats. Spåret gick förbi Harvards vackra byggnaden som vette mot Commonwelth Avenue. Jag hade passerat där förut, men den här gången blev jag lite osäker vid vilken station jag skulle stiga av. Spårvagnen passerade Harvards byggnad, jag klev av för att upptäcka att det var fel och att jag skulle fortsatt två stationer till. Jag bestämde mig för att promenera. Ett butiksfönster på vägen drog till sig min uppmärksamhet. I fönstret såg jag ett antal kartonger med kluriga matematiska spel, läckra askar med intelligenstester, modell byggsatser och enstaka böcker. Jag gick in. Där inne fanns det en spännande urval av diverse föremål för den vetgirige. Jag valde två böcker. Den ena handlade om de 50 mest gåtfulla matematiska problem och den andra utgjorde en konglomerat av matematisk symbolik med esoteriska undertoner. Båda böcker såg ut att vara väldigt exklusiva, jag bläddrade i den senare och upptäckte att upplagans storlek var bara ett hundra ex..  Boken måste vara väldigt sällsynt, tänkte jag,  blev fascinerad och fortsatt min väg med två nya böcker i min väska.

Senare på dagen var jag på plats i min ateljé och skissade på mina nya verk som en besatt. Böckerna som jag köpt tidigare riktade min uppmärksamhet på planeter och de för varje planet karakteristiska gudomliga geometriska budskap som planeterna  projicerar i tid och rymd. Sammanlagd blev det till slut 6 sex målningar som ni kan beskåda idag. Men den mest spännande sekvensen i min berättelse är den som följer näst.

Så småningom återvände jag hem och den 17 mars 2014 satt jag vid en av dessa sex bilder och gjorde den färdig för en utställning. BBC kanalen på TV hade varit på och, samtidigt som jag arbetade med färgpennor på Venus Ansikte, hörde jag att BBC upplyste världen om en ny banbrytande upptäckt som gjordes av en team av astrofysiker på Harvard. Där satt de där astrofysikerna i BBC studio och pekade på en monitor där den översta halvan av min Venus-bild exponerades. Mycket mycket lik var bilden på monitorn! Jag blev ifrån mig, det snurrade i huvudet och jag blev svag i benen. Hur detta var möjligt? Men så var det.

Venus

Venus

Innan pratade vi om Swedenborgs INFLUX  och Harvards INFLATION. Låt oss spana in om inte dessa två begrepp kan stå i en väldigt nära förbindelse till varandra eller till och med betyda en och samma universell företeelse!

Emanuel Swedenborg har blivit världskänd som en skådare och förmedlare av de andliga sanningarna, men innan han börjat få grepp om dessa sanningar hade han varit en enastående vetenskapsman i närmare 35 år och dedikerat sitt liv åt de rationella sanningarna. Vid tiden hans liv gjort ett skifte, då han personligen kände att det andliga börjar ta över, skrev han:

’Rationella sanningar… kan aldrig finnas och framskrida, utan bara via Gudomligt influx in i det Rationella och via rationella ting in i vetenskaper som är av Naturen… …För att Gudomlig Sanning inte kan flöda in direkt in i vetenskaper… Utan via rationella ting’  3368(3)’ Ur Arcana Coelestia

Men hur i all sin da’r ska en människa förstå sig på dessa rationella sanningar? Swedenborg visar oss flera vägar, beroende på vem man är.

1. Den första vägen går genom gudomlig inflytelse, influxus

2. Den andra genom motsvarigheter

3. Den tredje genom människans förmåga att  tänka abstrakt

Swedenborg säger:

…Annorlunda när de tänker abstrakt om sak, då utgjuter sig tanken på alla håll enligt den himmelska form som den ifrån det Gudomliga utgående inflytelsen frambringar…’ Och vidare: …med ett ord, den abstrakta tanken kan tränga igenom samtliga himmelen utan fördröjning, men den till person eller till plats riktade tanken fästes och hejdas.    AC 8985

Matematik med dess tal och geometri är ett universellt abstrakt språk som inte har några gränser. Den abstrakta kommunikationen skiljer sig från vårt brukliga sätt att kommunicera med ord. Där kan man inte, med Sw:s egna ord fastna eller hejdas! Geometri med sina symboler är dessutom ett visuellt tänkespråk – geometrin är så universell att man behöver inte ens tala eller höra, blott se eller föreställa och anamma. Den abstrakta kommunikationen liknar konst, musik eller bild, det när konstverket är som bäst.

Swedenborg säger i sitt tidigare verk ’Principia’:

’Den andra metod som leder till visdom’, där erfarenhet blir det första, ’genom vilken mysterier av osynlig natur kan bli uppenbarade, är Geometri och Rationell Filosofi, genom vilka vi kan uppskatta det vi fick veta av erfarenhet, analysera och processa detta, reducera det till lagar, regler och analogier och på det sättet komma fram till 3e eller 4de slutledning som hade tidigare varit okänd… Geometri därmed följer världen från dess ursprung eller från dess allra första gräns till den allra sista.’

– Men hur kan man förstå vad en eller annan abstrakt geometrisk figur meddelar oss utan några som helst förklaringar? Och hur kan man utrycka sig via geometriska bilder eller ljud?

Svaret ligger i faktumet att vårt universum, både som helhet och in i den minsta detalj, hade blivit till enligt det som vi kallar ’Den Gudomliga Geometrin’

– Vad är gudomlig geometri och hur, om alls, skiljer den sig från ämnet Geometri som vi alla läste under skolåren?

Svaret är att ämnet Geometri är förbunden med materiella former eller fysiska avstånd och fysiska mätningar och beräkningar av dessas storlekar. Det ämnet skapades av mänsklig intellekt.

Gudomlig Geometri är en mycket avancerad kunskap, den är inte på något sätt produkt av mänsklig intellekt utan gudomlig. I denna har storlekar och avstånd ingen vidare inpakt. Den Gudomliga Geometrin handlar om de ursprungliga och de kombinerade former och system, mönster och proportioner vilka generar allt som lär finnas i världen.

– Men då kan man fråga sig: hur kan då vi människor förstå något sådant med våra begränsade intellektuella förmågor?

Svaret här blir att vi är skapade enligt denna Gudomliga Geometri både i ande och materien. Den geometrin finns inom oss, vi utvecklas och lever enligt den, visst kan vi förstå det om vi bara söker den inom oss själva.

Swedenborgs ande-vetenskapliga tro har varit att världen som vi vet den skapades ur en enda punkt! Swedenborg var vis om att den punkten måste ha varit levande.

Han kallade den för en UR-PUNKT. Swedenborg berättar för oss att det fanns en speciell egenskap hos denna ur-punkt. Alla saker och ting som kom ut ur den hade en förmåga att återskapa och utveckla sig själva.

I verket ’Principia del 3’ Swedenborg säger:

’Naturen är alltid den samma, och håller alltid likhet till sig själv. Om i de minsta tingen den mest perfekt geometrisk, likaså är den  i de största. Det som är av mindre format är det mest perfekta, genererar inget alls som är olikt, och konsekvensen blir att inget alls skiljer de större tingen från de mindre. Alla skillnader medför inperfektion. Om naturen vore olik sig själv i sina större skapelser, skulle då finnas brister i hennes mindre skapelser, som i sin tur skulle producera annorlunda ting. Men genom att naturens allra första skapelser är så perfekt geometriska, måste samma perfektion gälla i naturens största skapelser; här finns det en rakt igenom återkommande likhet. Det Eviga är både orsak och ursprung till vår värld och vårt universum. Det eviga är det i vilket finns ingen skillnad mellan större och mindre, och i vilket alla ting, som någonsin kan bli, befinner sig i simultan ordning. ’

Om vi dröjer lite i tanken på ovan-sagda kan vi föreställa oss Big Bang  som en pytte liten Gudomlig källa  som med en grandios kraftansträngning och i en delsekund hade för ca 38 billioner år sedan skickat ut en Gudomlig impuls som så småningom har skapat vår värld. I den impulsen fanns alla former och mönster på allting som komma skulle inprogrammerade.

I Principia uppger Swedenborg  att Epicurus påstod att hela universumet uppstod ur Kaos. Inte bara jorden utan planeterna, solen, och alla andra stjärnor; det vill säga naturens fullständiga system. Swedenborg citerar:

’He through the Wilde domain of Tartarus

Mingled with chaos’ darkly winged form,

Begotten our race and brought us forth to light

Th’ immortal kind, where Love confounded all things…’

The Comedies of Aristophanes

’…the force of Fire ascended first on high,

And took its dwelling in the vaulted sky;

Then air succeeds, in likeness next to fire;

Whose atoms from inactive earth retire.

Earth sinks beneath, and drawers a numerous throng

Of pond’rous, thick, unwieldy seeds along.

About her coasts unruly waters roar;

…. Thus when the God, whatever God was he,

Had formed the whole and made the parts agree,

That no unequal portion might be found,

He moulded earth into a spacious round’

Ovid, ’Metamorphoses’

Valborgsmässoafton, sista april eller vardagligt valborg, finlandssvenska vappen, är en årlig högtid som firas i Estland, Finland, Lettland, Sverige, Tjeckien, Slovenien och Tyskland den 30 april eller 1 maj. Traditionen grundar sig på den hedniska högtid som funnits i Tyskland, men har senare kommit att sammankopplas med kulten av den heliga Valborg.

Valborg blev helgonförklarad den 1 maj (som sedan firades som Valborgsmässan, Walpurgistag), och genom denna omständighet förbands hennes namn med den germanska hedendomens denna dag hållna vårfester, som av den kristna övertron stämplades såsom häxförsamlingar. Särskilt trodde man att häxorna på Valborgsmässonatten (mellan den 30 april och den 1 maj) red på kvastar eller getabockar till de gamla offerplatserna, i synnerhet till Blocksberg (Brocken, den högsta spetsen av Harz, bekant bland annat genom scenen ”Walpurgisnacht” i Goethes Faust), och där gjorde ofog i djävulens sällskap. För att oskadliggöra spökeriet förde man oväsen (med rop, skott och horn) och tände eldar på höjderna. Sådan blev nämligen den kristna tidens förklaring av dessa till sitt ursprung hedniska vårseder. Valborgskulten, som uppstod efter hennes död år 779, kom i hög grad att handla om skydd mot häxor och onda andar.[1][2]

Valborgsmässoafton infaller på solens ”kvartspunkt” i solhjulet, mitt emellan vårdagjämning och midsommar, och motsvaras av det hedniska Beltaine.

The current festival is, in most countries that celebrate it, named after the English missionary Saint Walpurga (ca. 710–777/9). As Walpurga was canonized on 1 May (ca. 870),[1] she became associated with May Day, especially in the Finnish and Swedish calendars.[2] The eve of May Day, traditionally celebrated with dancing, came to be known as Walpurgisnacht (”Walpurga’s night”). The name of the holiday is Walpurgisnacht in German and Dutch, Valborgsmässoafton in Swedish, ”Vappen” in Finland Swedish, Vappu in Finnish, Volbriöö, (Walpurgi öö) in Estonian, Valpurgijos naktis in Lithuanian, Valpurģu nakts or Valpurģi in Latvian, čarodějnice and Valpuržina noc in Czech.

Tanja Perskaja

www.editionstpw.vpsite.se

www.visuellmodelleringperskajametod.com

8 reaktion på “FÖREDRAG”

  1. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the website is also very good.

  2. I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and wonderful user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

  3. There is apparently a bundle to identify about this. I suppose you made various nice points in features also.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

En till WordPress-webbplats